از پانزدهم تیر ماه 1398 دوره های اموزشی و توانمند سازی متصدیان محترم واحدهای صنفی با بهره گیری از اساتید مجرب در دفتر خدمات سلامت شهریار آغاز گردید.