ساعت کاری 16:00-08:00

تهران، شهریار ، میدان جهاد ، ابتدای بلوار انقلاب ، پلاک 319 ، طبقه دوم ، واحد 4

درباره خدمات سلامت بیشتر بدانید

بر اساس سیاست دولت محترم در کوچک سازی مراکز دولتی و توسعه بخش خصوصی با هدف ارتقاء سطح بهداشت جامعه و تحقق شعار پیشگیری بهتر از درمان ( از طریق ممیزی، مشاوره و آموزش کلیه متصدیان و کارکنان اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع ) دفاتر خدمات سلامت از سال 1395 در استان تهران و از سال 1397 در سایر استان های کشور دایر شده اند

درباره ما

درباره دفتر خدمات سلامت شهریار

درراستای اجرای طرح تحول سلامت درحوزه بهداشت محیط وکنترل عوامل فیزیکی،شیمیایی،بیولوژیکی،رادیولوژیکی محیط زندگی،که برسلامت جسمی وروانی انسان تاثیرگذارمی باشند،وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی طرح استفاده ازظرفیت بخش خصوصی برای حمایت وراهنمایی واحدهای صنفی جهت اعمال ضوابط بهداشت محیط کارکه مشمول مواد24،25و41آیین نامه اجرایی ماده13قانون اصلاح قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی  بهداشتی می باشندرا به اجرا گذاشته است .

ماده13-تخلف ازمقررات بهداشتی نظیرعدم رعایت بهداشت فردی،وضع ساختمانی،وسایل کارممنوع است ومستوجب مجازات می باشد. مامورین بهداشت مکلفندمتخلفین ازمقررات بهداشتی راباذکرمواردتخلف یا تنظیم گزارش معرفی نمایند . مسئول بهداشت محل درصورت تائیدگزارش به صاحب مرکزویامسئولین مربوطه اخطارمی نمایدتانسبت به رفع نواقص بهداشتی درمهلت تعیین شده اقدام کند.درصورت عدم رفع موارد تخلف،دستورتعطیل محل ومهروموم ویالاک ومهرآنراصادرمی نمایدوپس ازبرطرف شدن نواقص وتائیدمسئول بهداشت محل ازواحد مربوطه رفع تعطیل وفک مهروموم خواهدشد . درتمام مواردمذکورپرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع میگردد.

اولویتهای مهم دولت در برونسپاری خدمات بهداشت محیط:

  • افزایش بازدیدبهداشتی ازواحدهای صنفی جهت ارتقاءکیفیت بهداشت محیط
  • حذف ارتباطات مالی غیرمتعارف
  • انجام کلیه فعالیتهای ممیزی به صورت الکترونیکی وآنلاین
  • اجرای بهترسیاستهای بهداشت محیط دروزارت بهداشت

لذا این مرکز به منظور کمک به ارتقای سطح کیفی و بهداشتی اصناف محترم شهریار دایر گردید تا با ارانه خدمات مشاوره و نمونه برداری از مواد کاربردی و اعطای رتبه بهداشتی و سیب سلامت از وزارت بهداشتو استقرار در سامانه اصناف استاندارد˛ضریب اطمینان مشتریان از محصول یا خدمت خریداری شده را افزایش دهد .

اعتماد به ما و همکاری با مشاوران و ممیزان این مرکز شما را در دریافت قوانین و دانش به روز و آگاهی از نواقص فنی مجموعه تان یاری نموده و از هزینه های ناشی از خطا و دوباره کاری می کاهد.

با این امید که بتوانیم در سایه لطف و همت شما عزیزان خدمت گذار کوچک و لایقی به شهرمان باشیم.

آدرس دفتر خدمات سلامت : تهران، شهریار ، میدان فرمانداری ، بلوار کلهر ، پلاک 152 ، ساختمان مهتاب ، طبقه پنجم ، واحد 14
شماره تماس : 65269084 021

5000 آزمون ها و نمونه برداری
25 تعداد آموزش های بهداشتی
71 بهبود عملکرد اصناف (درصد)
7200 تعداد اظهارنامه ثبت شده

پیوست ها :