ساعت کاری 16:00-08:00

تهران، شهریار ، میدان جهاد ، ابتدای بلوار انقلاب ، پلاک 319 ، طبقه دوم ، واحد 4

چارت سازمانی خدمات سلامت شهریار

خانم مهندس فرنوش فرزین

خانم مهندس فرنوش فرزین

مدیر دفتر و آموزشگاه

کارشناس علوم و صنایع غذایی - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

خانم مهندس فاطمه ابراهیم پور

خانم مهندس فاطمه ابراهیم پور

کارشناس ممیزی بهداشتی

مدرس آموزشگاه اصناف

خانم مهندس فرانک الماسی

خانم مهندس فرانک الماسی

کارشناس ارشد ممیزی بهداشتی

و مدرس آموزشگاه اصناف

آقای مهندس سید حسین هاشمیان

آقای مهندس سید حسین هاشمیان

کارشناس ممیزی بهداشتی

مدرس آموزشگاه اصناف

خانم مهندس نیلوفر محمود کاشی

خانم مهندس نیلوفر محمود کاشی

مسئول فنی ارشد - نماینده مدیریت

مدرس آموزشگاه اصناف

خانم مهندس پریسا رضاوند

خانم مهندس پریسا رضاوند

مدرس آموزشگاه اصناف

خانم مهندس مریم سادات پریشان مداح

خانم مهندس مریم سادات پریشان مداح

مسئول آموزش و امور قراردادها

خانم مهندس فهیمه محمدی

خانم مهندس فهیمه محمدی

کارشناس ممیزی بهداشتی